ប្រេកង់ទាបលោកស្រីមូរ-HD បានការពារប្រអប់ Ferro

ប្រអប់ការពារសម្រាប់ការការពារការរៀបចំពិសេសប្រេកង់ទាបវាល

សម្រាប់ខែលនៃវាលម៉ាញេទិកប្រេកង់ទាបដែលយើងកសាងការពារពីប៉ាតង់របស់យើងប្រអប់ HD បានលោកស្រីមូរសុខ-Ferro (ចុចសម្រាប់បន្ថែម) ។

ប្រអប់ទាំងនេះសម្រាប់ការពារវាលម៉ាញេទិកប្រេកង់ទាបអាចត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងរាងចង់ណាមួយហើយបើយោងតាមគំនូរផ្គត់ផ្គង់របស់អ្នក។


ការសម្តែង Shielding នៃ 2 មក្រាស់ប្រអប់លោកស្រីមូរ-Ferro-HD បាន

Shielding ក្រាហ្វសម្តែង
Shielding ក្រាហ្វសម្តែង

តម្លៃទាំងនេះត្រូវបានវាស់នៅក្រោមលក្ខខណ្ឌមន្ទីរពិសោធន៍។
នៅក្នុងលទ្ធផលស្ថានភាពរបស់អ្នកអាចមានភាពខុសគ្នាសូមអានរបស់យើង ធានា


លោកស្រីមូរ-Ferro HD បាន | ប្រអប់ដែនម៉ាញេទិចបើយោងតាមគំនូររបស់អតិថិជន
លោកស្រីមូរ-Ferro HD បាន | ប្រអប់ដែនម៉ាញេទិចបើយោងតាមគំនូររបស់អតិថិជន

តើអ្នកចង់ ...

សន្លឹកកិច្ចការបច្ចេកទេស

ដើម្បីទទួលបានសម្រង់សម្រាប់ ប្រេកង់ទាបការពារប្រអប់ ក្នុងរយៈពេល 24 ម៉ោងបំពេញក្នុងទម្រង់ខាងក្រោម។

ផ្នែកបន្ថែមឯកសារដែលអាចទទួលយកបាន (ជាឯកសារ PDF)
.ai, .bmp, .cad, .doc, .docx, .dwf, .dwg, .dxf, .dxt, .eps, .gif, .icd, .idw, .ipn, .ipt, .jpeg, .jpg, .pdf, .png, .ppt, .pptx, .psd, .rar, .step, .svg, .tif, .tiff, .xls, .xlsx, .zip