ឯករភជប់ Shieldingn កាំរស្មីអេឡិចត្រូប្រឆាំង

ឯករភជប់ការពារឬទូរសម្រាប់ការផ្ទុកទិន្នន័យ

ខែលអេឡិចត្រូមូលដ្ឋាននិងកម្រិតមួយចំនួននៃមុខងារ (ផ្ទេរទិន្នន័យឧ) រាងកាយ dependson សន្តិសុខ។


ឯករភជប់ក្រុមហ៊ុន EMC

តម្រូវការដើម្បីបំពេញភាពឆបគ្នាអេឡិចត្រូពួកគេបានការពារទិន្នន័យនៅក្នុងការផ្ទុក unitsand ពីការជ្រៀតជ្រែកអេឡិចត្រូបរិស្ថាន។ (ឧនៅក្នុងករណីនៃ orlightning overvoltage នេះ)


Shielding ឯករភជប់

ព័តមានភាពរសើបនិងសម្ងាត់ដើម្បីការពារប្រឆាំងនឹង electromagneticeavesdropping បទប្បញ្ញត្តិជាតិនេះបើយោងតាមជាក់លាក់

តើអ្នកចង់ ...