សន្លឹកការពារការពារ

នៅក្នុងក្រុមនេះអ្នកនឹងរកឃើញផលិតផលដើម្បីធ្វើឱ្យផ្ទាំងកញ្ចក់ការពារ EMI / RFI ដែលមានតម្លាភាពឬកម្មវិធីផ្សេងទៀតដែលមានភាពចាំបាច់ក្នុងការតម្លាភាព។

សំណាញ់ធ្វើការ

8900 series សំណាញ់ធ្វើការត្រូវបាន coated ...

ខ្សែភាពយន្ត ESD

9800 series ខ្សែភាពយន្ត polyester dissipation ...

foil សំណាញ់

9000 - 9300 series ខ្សែភាពយន្ដតម្លាភាពការពារដើម្បីអនុវត្តនៅលើអេក្រង់ស្តង់ដា, ...

foil Shield ផងតម្លាភាព

9900 series ខ្សែភាពយន្ត polyester ...