ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង Contact Us

អាសយដ្ឋានភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍

ហូឡង់ Shield ប្រព័ន្ធ BV
ប្រអប់សំបុត្រលេខ 730
3300 ជា Dordrecht
ប្រទេស​ហូ​ឡង់
ទូរស័ព្ទ +31 78 613 13 66
ទូរសារ +31 78 614 95 85

អាសយដ្ឋានអ្នកទស្សនា

ហូឡង់ Shield ប្រព័ន្ធ BV
Jacobus Lipsweg 124
3316 ក្រុមហ៊ុន BP Dordrecht
ប្រទេស​ហូ​ឡង់
E-mail:
[email protected]

ឬប្រើរបស់យើង ទំនាក់ទំនង

 

តើអ្នកចង់ ...