ថ្នាំកូតធ្វើឱ្យប៉ះពាល់

សម្រាប់ EMI / RFI ការពារប្រដាប់ប្លាស្ទិចនិងសមាសធាតុប្លាស្ទិច

ថ្នាំកូតនីកែលធ្វើការ

3800 series សម្រាប់ខែល EMI / RFI ...

ថ្នាំលាបតម្លាភាពការប្រព្រឹត្ដ

3821 series ការកម្មវិធីនៅក្នុងការបំភ្លឺបង្អួចគ្របយ៉ាងច្បាស់និង ...

ថ្នាំកូតប្រាក់

3830 series ប្រាក់-pigmented ...

ថ្នាំកូតដែលមានសីតុណ្ហភាពខ្ពស់

3840 series ស៊ីម៉ង់ត៍ស៊ីលីកោន / ...

metalisation ការប្រព្រឹត្ដ

3838 series ចំពោះការទាមទាររបស់ EMI / ...