តម្រងជួរទិន្នន័យ

យើងជាក្រុមហ៊ុនផលិតតម្រងជួរខ្សែរ RFI / EMI ដែលស្គាល់ច្រើនជាងគេនៅលើទីផ្សារ។ យើងផ្តល់ជូននូវជម្រើសតម្រងជួរពេញលេញ

តម្រង UTP ទិន្នន័យបន្ទាត់

7894 series បន្ទប់ខែល EMI និង feedthrough ...

អូឌីយ៉ូ, DVI និងរន្ធ USB តម្រងបន្ទាត់ទិន្នន័យ

7895 series បន្ទប់ការពារ feedthrough សម្រាប់ DVI ...

7896 series