កាវបិទ

កាវបិទអេឡិចត្រូនិច / កាវបិទអេឡិចត្រូនិចសំរាប់អង់តែនអេមអ៊ី / RFI និង ESD

ដេលចាប់តាម epoxy ការប្រព្រឹត្ដ

3985 series ចរន្តអគ្គិសនីដេលចាប់តាម epoxy ពីរផ្នែក

Shieldoseal

3991 series ក្រានីកែលពោរពេញទៅប្រព្រឹត្ដនៃការផ្សាភ្ជាប់ ...