កាវបិទ

កាវបិទអេឡិចត្រូនិច / កាវបិទអេឡិចត្រូនិចសំរាប់អង់តែនអេមអ៊ី / RFI និង ESD

Shieldoseal

3991 series ក្រានីកែលពោរពេញទៅប្រព្រឹត្ដនៃការផ្សាភ្ជាប់ ...

ម្ជុលកាវបិទអេឡិចត្រូនិច

3981 series កាវបិទម្ជុលល្អបំផុតសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលកាវបិទតិចតួច។ ...

ដាប់ធ្វើពីជ័រអេកូ

3985 series ធ្វើចរន្តអគ្គីសនីជ័រអេកូអេផិចពីរ។