ស្នើសុំសម្រង់សម្រាប់ផលិតផល Shield ផង EMI មួយ

ស្នើសុំសម្រង់ហូឡង់ Shield ប្រព័ន្ធ BV
តើអ្នកចង់សម្រង់សម្រាប់មួយឬច្រើននៃផលិតផលរបស់យើងបន្ទាប់មកប្រើសំណុំបែបបទខាងក្រោម។
Holland Shielding Systems BV
Jacobus Lipsweg 124
3316BP Dordrecht
ប្រទេស​ហូ​ឡង់

E-mail info@hollandshielding.com
ទូរស័ព្ទ +31 (0)78 - 204 90 00
Fax +31 (0)78 - 204 90 08
Allowed file extensions are (preferred a PDF file)
.ai, .bmp, .cad, .doc, .docx, .dwf, .dwg, .dxf, .dxt, .eps, .gif, .icd, .idw, .ipn, .ipt, .jpeg, .jpg, .pdf, .png, .ppt, .pptx, .psd, .rar, .step, .svg, .tif, .tiff, .xls, .xlsx, .zip