ឯករភជប់

ឯករភជប់ការពារអាចត្រូវបានផលិតនៅក្នុងរាងស្ទើរតែណាមួយនិងទំហំ។ de លំនៅដ្ឋានដែលត្រឹមត្រូវគឺពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងទៅលើកម្មវិធីនេះ។ ឧទាហរណ៍, យើងបានធ្វើឱ្យខ្សែភាពយន្តជាខែលឯករភជប់ស្តើងដែលអាចត្រូវបានដាក់នៅក្នុងលំនៅដ្ឋានដែលមានភាពធន់ទ្រាំជាខែលអគ្គិសនីម៉ាញ៉េទិចមួយ។ ប៉ុន្តែយើងបានផលិតឯករភជប់ធ្ងន់បានការពារពេញលេញសម្រាប់កម្មវិធីយោធាដូចជាឯករភជប់ EMP ។

ទោះជាយ៉ាងណាមានទំហំស្ដង់ដារដែលអាចប្រើបាននៅក្នុងករណីជាច្រើនដែលមនុស្សជាច្រើនត្រូវបានផលិតឡើងនេះបើយោងតាមគំនូររបស់អតិថិជនមាន។