ស៊ុបភើការពារ

ស៊ុបភើការពារអាចត្រូវបានផលិតនៅក្នុងទំហំណាមួយពីស៊ុបភើខែលតូចសម្រាប់នៅក្នុងរថយន្តឬយន្តហោះខ្យល់ឡើងទៅស៊ុបភើការពារទំហំពេញឧទាហរណ៍សម្រាប់បន្ទប់ម៉ាស៊ីនបម្រើ។

ស៊ុបភើការពារអាចត្រូវបានធ្វើនៅក្នុងចំនួននៃកម្រិតពីស្ថិតនៅជុំវិញដើមការពារការឡើងទៅ 140dB 80dB EMP ស៊ុបភើភស្តុតាងមួយថ្នាក់ទីយោធា។