ការវាស់និងសេវាកម្ម

យើងអាចអនុវត្តការធ្វើតេស្តនៅក្នុងផ្ទះការអនុលោមទៅបុរេឧបករណ៍មួយដែលកំណត់ថាតើការបញ្ចេញមិនកាំរស្មីអេឡិចត្រូច្រើនពេកឬប្រសិនបើឧបករណ៍មួយគឺមិនប្រកាន់អក្សរតូចធំផងដែរដើម្បីវិទ្យុសកម្មដូច្នេះវាអាចនឹងមិនដំណើរការបានត្រឹមត្រូវ។

ដូចគ្នានេះផងដែរ, យើងអាចអនុវត្តការវាស់វែងមួយដែលមានជួរធំទូលាយមួយនៃឧបករណ៍នៅទីតាំងរបស់អ្នក។ នេះអាចមាននៅក្នុងគោលបំណងដើម្បីផ្គូផ្គងវាលព័ទ្ធជុំវិញឬដើម្បីកំណត់កន្លែង, ឧទាហរណ៍, បន្ទប់វាស់រសើបថ្មីមួយអាចនឹងត្រូវបានកសាងឡើង។