ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows, បង្ហាញ & សន្លឹកតម្លាភាព

បង្អួចការពាររបស់យើងបានបង្ហាញ & foil Shield ផងតម្លាភាពគឺស្ទើរតែច្បាស់លាស់ណាស់។ ពួកគេបានការពារពីសញ្ញាប្រេកង់វិទ្យុនិងវិទ្យុសកម្ម microwave នៅក្នុងជួរប្រេកង់ធំទូលាយ។ ថាតើវាគឺសម្រាប់ខែលតូចខ្លាំងឬបង្ហាញបង្អួច Shield ផងតាំងតែពីម៉ែត្រមួយចំនួនដើម្បីម៉ែត្រមួយចំនួននៅក្នុងទ្រុងហ្វារ៉ាដេយ។ យើងផ្តល់ជូននូវតម្លាភាព EMI ការពារអ្នកស្វែងរក។