ស្នោកៅស៊ូ & សន្លឹក

ស៊េរីស្នោប្រព្រឹត្ដកៅស៊ូនិងការប្រព្រឹត្ដរបស់យើងគឺការប្រព្រឹត្ដសន្លឹកនៃផលិតផលកៅស៊ូបន្ទាត់ដែលត្រូវបានគេស៊ីលីកូនចរន្តអគ្គិសនីតាមរយៈការផ្តល់ឱ្យបន្ថែមនៃកាបូននិងសម្ភារចរន្តអគ្គិសនីផ្សេងទៀត។ ផលិតផលទាំងនេះអាចត្រូវបានផ្តល់ឱ្យនៅក្នុងសន្លឹកទម្រង់និងកាត់ចូលទៅក្នុងរាងចង់ណាមួយឡើយ។ សូមជ្រើសរើសសម្ភារៈស្នោកៅស៊ូ, ឬសន្លឹកចរន្តអគ្គិសនីសមស្របដើម្បី continuou ។