តង់ហ្វារ៉ាដេយនិងការការពារផ្ទាល់ខ្លួន

យើងផ្គត់ផ្គង់ជួរធំនៃសម្លៀកបំពាក់និងតង់សម្រាប់ការការពារចលករផ្ទាល់ខ្លួន។ សម្លៀកបំពាក់និងការការពារដីសម្លៀកបំពាក់ការពារថង់និងទ្រុងហ្វារ៉ាដេយ / តង់។ យើងអាចធ្វើបានទាំងអស់ម្លៀកបំពាក់ការពារនិងតង់ទៅនឹងទំហំនៅលើការស្នើរសុំ។ ចំពោះបន្ថែមអំពីការការពារផ្ទាល់ខ្លួនអាន ស្តង់ដាសហភាពអឺរ៉ុបសម្រាប់វិទ្យុសកម្ម

ប្រសិនបើអ្វីដែលអ្នកកំពុងស្វែងរកមិនត្រូវបានរាយសូមទាក់ទងមកយើង (info@hollandshielding.com) ។